HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM

KIENTHUC.INFO

 

www.kienthuc.info  là hệ thông kiểm tra trắc nghiệm giúp học sinh ôn luyện kiến thức và giáo viên có thể lấy điểm ngay sau khi học sinh làm bài kiểm tra.

www.kienthuc.info  gồm có các pḥng học, lĩnh vực, bài học, mỗi bài học có thể gồm nhiều câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi bài học có nhiều mă tham gia, mỗi người chỉ có thể làm bài bằng mỗi mă tham gia 01 lần. Mă tham gia có 2 trạng thái: Ẩn (chỉ người tạo và người được giới thiệu mới biết); Công khai (tất cả mọi người đều có thể xem)

Điểm mới và thế mạnh của kienthuc.info là:

1. Cho phép người học chủ động ôn tập tất cả các lĩnh vực có trong web

2. Lấy điểm ngay sau khi người học làm bài, việc lấy điểm có thể bí mật (nếu muốn)

3. Có thể khai thác nguồn câu hỏi rất linh hoạt

4. Chỉ cần thiết bị vào mạng được là tham gia làm bài kiểm tra được, không có yêu cầu cao về thiết bị

5. Hỗ trợ 2 loại câu hỏi: điền khuyết, nhiều lựa chọn (mỗi câu yêu cầu tối thiểu 2 phương án)

Hạn chế: Chưa hỗ trợ được việc soạn thảo công thức Toán, Lư, Hóa

1.     Các công việc của giáo viên

a.      Tạo lĩnh vực

b.     Nhập câu hỏi

c.      Tạo bài học

d.     Cấp mă tham gia cho học sinh

2.     Các công việc của học sinh

a.      Luyện tập theo các bài mà giáo viên cung cấp

b.     Tự ôn tập trong pḥng thể dục năo